Oldalak

2017. augusztus 14., hétfő

Magyar Fotóirodalmi Adatbázis - MAFIA


A MAFIA adatbázis (http://fotoirodalom.hu) elsősorban a magyar nyelvű fotóval illusztrált szépirodalmi könyvek gyűjteménye, de külön gyűjteményben helyet kaptak íróportrék, illetve magyar fotóirodalom elméleti művek is. Az adatbázis célja, hogy láthatóvá és kutathatóvá tegye a fotográfia és az irodalom kapcsolatának tematikáját Magyarországon.

Az adatbázis a francia phlit.org mintájára épült, illetve a fotográfia és az irodalom kapcsolatának vizsgálatához a francia szakirodalomban rögzült fotóirodalom (photolittérature) szó egybeírt alakját használja.

A jelenlegi könyvtári adatbázisok nem térnek ki az illusztrált szépirodalmi műveknél az illusztráció típusára, ezért ezeknek a könyveknek a létezése gyakorlatilag láthatatlan marad. Ahogyan Philippe Ortel is megjegyzi Az irodalom a fényképészet korában című könyvében (La Littérature à l’ère de la photographie, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2002), a fotográfiának az irodalomra gyakorolt hatása sokáig rejtve maradt, többek között a fotó mindennapos használata, a művészeti értékének/valósághoz való kapcsolatának problematikus volta miatt.

A folyamatosan bővülő válogatás az SZTE Klebesberg Kúnó könyvtár illusztrált szépirodalmi művei (több mint 16ezer rekord), illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtárának illusztrált műveinek (c. 11ezer rekordos) jelenleg is folyó átnézésével/szűrésével jött létre. 2018 júniusáig kb. 2500 mű került alapos átviszgálásra hallgatók bevonásával, amiből több mint 400 fotóval illusztrált könyvet sikerült azonosítani, és ezekből 250 került leírásra az adatbázisban.

A válogatásból, az átnézendő adatmennyiség nagysága miatt, első körben ki lettek zárva a könyvtárak tárgyszavai alapján: a másodlagos irodalmi művek, a tankönyv jellegű könyvek, illetve néhány kivétellel a magyar szerzők valamilyen külföldi nyelven megjelent művei, annak tudatában, hogy minden kategorizálás hermeneutikai problémákat vet fel, főleg a kortárs, műfaji határokat feszegető műveknél.

Az adatbázis kiemelten koncentrál az alábbi műfajokra/kategóriákra (cimkék alapján szűrhető): drámák és színművek, gyermek és ifjúsági irodalom, utazási irodalom, író portrék és életrajzok, önéletrajz, illetve a gender tanulmányok. Link formájában többnyire megtekinthetőek további fotók a művekből, illetve a leírásban linkkel jelöltük amennyiben online is elérhető a mű.

Az adatbázis Dr. Pál Gyöngyinek az Emberi Errőforrások Minisztériuma által finanszírozott ÚNKP - fiatal kutatói ösztöndíja keretében jött létre a SZTE Francia tanszékén. Közreműködő hallgatók: Bózsó Mariann, Dobó Emese, Kertész Lilla, Mihálffy Eszter, Nagy Gergely, Tóth Imola.
A Magyar Fotóirodalmi Adatbázis excel táblázatos verziója az alábbi linken érhető el, itt megtekinhtők a még fel nem dolgozott művek is: MAFIA

2017. augusztus 11., péntek

Nagy Gergely: Az ablakzsiráf utolsó árnyalata

A különböző nemzetek a történelem folyamán mindig is egy – sokszor megvalósíthatatlan – aranykort próbáltak elérni: egyfajta római nagyságot, totális uralmat vagy éppen teljes egyenlőséget és békét. A XX. század nagy aranyásói – e kontextusban politikusai vagy diktátorai – saját céljaik szerint alakították ki azokat az ideológiai kereteket, melyek magától értetődően legitimálták jogukat az aranykor megalkotására és birtoklására. A kommunizmus esetében e forgatókönyv a forradalmiság és a vagyon egyenlő elosztásán alapult, melyben végül minden ember egyenlővé válik egy erős vezetés oltalma alatt. A történelem sodrása folytán Magyarország több alkalommal is megtapasztalhatta a kommunizmus különféle árnyalatait: a pusztító vörös terrort, Rákosi kemény-, majd Kádár puha diktatúráját. A „legvidámabb barakk” azonban hiába menetelt a szocializmus utópiájának képzete felé, lakossága tisztában volt elnyomott helyzetével, s mindazzal a kiüresedett ideologikus színjátékkal, mely átszőtte mindennapjaikat.1 A Szovjetunió szétesésének kezdete (1989) ebből kifolyólag a nagy fellélegezés évévé vált, egy új aranykor ígéretét hordozta a különböző népek számára. Az új korszak azonban sosem épülhetett meg a hátrahagyott kommunista alapokon.
            E dolgozat célkitűzése két, a rendszerváltás után megszülető irodalmi alkotás – Zilahy Péter: Az utolsó ablakzsiráf (Budapest, Ab Ovo Kiadó, 2000), illetve Esterházy Péter: A vajszínű árnyalat (Budapest, Pelikán Kiadó, 1993) című műveinek – vizsgálata, illetve összevetése a célból, hogy feltárjam az új aranykor eljövetelének kritikáját a szövegekben, illetve az illusztrációkban. A két műalkotás ugyanis 1) egyrészről központi témaként kezeli az új rend (ki)alakulásának, fejlődési útjának eseményeit mind közéleti mind politikai szempontból; 2) másrészről párhuzamba állítja őket a régi rendszerrel, illetve a múlttal, mely elválaszthatatlanul forrt össze az írók mindennapjaival. Hogyan lehetne új életet kezdeni, ha a múlt bennünk és köztünk él, s nem szabadulhatunk tőle? – teszik fel a kérdést az alkotók, majd más-más módszerrel kezdik el boncolgatni a problémakört: amíg Zilahy Péter az Ablak-zsiráf (Szerk: Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes. Budapest, Móra Kiadó, 1971) lexikális formáihoz nyúl vissza, addig Esterházy a fényképalbum, mint formula explicit értelmezési horizontjait árnyalja rövid kommentárjaival. Ebből kifolyólag dolgozatom is a szöveg-kép kapcsolatok elemzéséből, összevetéséből és rejtett jelentéseik feltárásából fog állni az ideológiakritika összefüggéseiben: 1) először elemzem a fentebb említett formai megoldások specifikus jellemzőit, majd 2) megvizsgálom milyen jelentéseket hoznak létre először a politika, 3) majd a hétköznapok szintjén. Végül 4) egy közös értelmezési horizont alatt foglalom össze a két kortárs intellektuel véleményét a rendszerváltással és az aranykorral kapcsolatban.

Mondjam vagy mutassam?
A dolgozat problémafelvetésének vizsgálatához először célszerű a két mű formai jegyeit elemezni, hiszen mindkét alkotó erősen támaszkodik kép és szöveg összekapcsolódására – a különbség csupán abból adódik, melyik aspektusra helyezik a hangsúlyt. Zilahy Péter Az utolsó ablakzsiráf-ja ironikus alkotás, mely a kommunizmus egyik oktatáspolitikai alapművének, az Ablak-Zsiráf gyermeklexikonjának formai jegyeit másolja le, groteszk módon forgatva ki annak ideologikus alapjait. Az Ablak-Zsiráf ugyanis – az író elmondása alapján – közérthető módon értelmezte a világot, tézisei mindig magától értetődőek és megkérdőjelezhetetlenek voltak, melyek megmagyarázták a szimbolikus és a hétköznapi dolgok összefüggéseit. Egyfajta előírt nézőpontot és tudást közvetített a világ szemléléséhez éppúgy, mint maga a kommunizmus: beférkőzött a hétköznapokba, behatárolta az ismereteket s kinevelt több generációt ezek szellemében. Betűről betűre és szóról szóra tanította meg a diákokat, hogyan lehet a sorok között olvasni (Zilahy: 4-5). A rendszerváltás után éppen ez a gondolat vált az író legfőbb célkitűzésévé műve megírásakor.
            Zilahy felismerte a régi a kommunista rendszer oktatáspolitikájának kortárs hatásait: a rendszerváltás olyan gyorsan folyt le, hogy a régi eszmék benne ragadtak a társadalom normarendszerében, behatárolva ezzel az emberek gondolkodását – egy új korszak kihívásaihoz azonban egy felszabadultabb gondolkodásmódot kell építeni a régi eszmék romjain. Az utolsó ablakzsiráf lexikális formája ebből kifolyólag több célt is szolgál. Az egyes fejezetekhez2 kötődő kiemelt szavak 1) egyrészről a textus folyamatos szerkesztettségére hívják fel a figyelmet, 2) másrészről játékra is invitálják az olvasót a szavak keresése által, 3) harmadrészt általuk az író intellektuális játékot tud folytatni az egyes szavak jelentésével. A fejezetek töredékes tagolása elősegíti az alkotói gondolatfolyamok szabad vándorlását, a bennük megfogalmazott megjegyzések pedig linkszerűen kötik össze a könyv különböző fejezeteit, illetve az eredeti mű egyes részeit. Példának okáért a felhő és az ég szavak összekapcsolódása többrétegűen jelenik meg Az utolsó ablakzsiráfban: először egy szinte tudományos tényként prezentált  Mérey-Binét könyvéből vett idézet („A felhőtlen ég színe kék”) fogalmazódik meg a 42. oldalon, ami közbeékelődik a Belgrádi tüntetés egy momentumának felidézésével és ennek továbbgondolt filmes víziójával. A tüntetésen egy lány körberajzolásával felidézik a rendőrök által agyonvert ellenzéki tüntető alakját, ha ténylegesen gumibottal vernék – fűzi hozzá a szerző – úgy ájulna el nyitott ajkakkal, mint a moziban. Ez a megjegyzés alakul aztán vízióvá:
„Jönne King Kong, felvinné Dunját az Empire State building tetejére vagy a Moszkva szálló tornyai közé, és Dunja alatt Belgrád – azt lesné a világ, az eget, és nem a rendőröket, és körberajzolnánk a felhőket. Az volna jó, az összes nőt körberajzolni.” (Zilahy: 42)
A közbeékelt Ablak-Zsiráf idézetben a „felhőtlen ég” így egy elérhetetlen ideál jellegét ölti magára. A hozzá kapcsolt lábjegyzet hiperlinkhez hasonlóan küldi tovább az olvasót a 76. oldalon található szubjektív elmélkedésre az égről és a felhőkről. A befogadónak ez által nem csupán lehetősége van megszabni olvasási folyamatának menetét (folytatja lineárisan vagy ugrik a megjegyzés által sugallt helyre), de elmélkedhet egy-egy szó interpretációs lehetőségein, akár – az alkotóhoz hasonlóan – létrehozhatva egy újat saját tapasztalatai alapján. Zilahy Péter műve tehát már formai adottságokat tekintve is egyfajta ideológiakritikát fogalmaz meg az eredeti Ablak-Zsiráf szabályaira való reflektálással és azok kiforgatásával: egy kötött értelmezés és olvasási irány helyett a befogadónak teljes szabadságot ad mind az interpretáció, mind a megtapasztalás szempontjából. A szöveghez kapcsolódó rajzok és fényképek illusztratív szerepe ezen alkotói és olvasói aktust, aktív kritikai álláspontra való sarkalást segítik elő, mint ahogy az a következő fejezetekben kifejtésre kerül.
            Zilahy szövegközpontúságával szemben Esterházy Péter A vajszínű árnyalat című műve a képiségre helyezi a hangsúlyt. Az író saját elmondása alapján alkotása sokkal inkább hasonlít egy fényképalbumra, mintsem egy irodalmi munkára (Esterházy - Szebeni: 5): a könyvben különböző – a rendszerváltás utáni, – politikai és hétköznapi események fényképei kerültek elhelyezésre, melyekhez Esterházy rövid kommentárjai kapcsolódnak. A mű érzékenyen reflektál a fotó ambivalens tulajdonságára, a dokumentáló objektivitásra és a szubjektív befogadói értelmezésekre: a képek egyrészről tekinthetők a múlt lenyomatait őrző tényekként („tényképek” Esterházy - Szebeni: 5), másrészről olyan médiumként, amely elősegíti az olvasó szemlélődését, érzelmeinek és gondolatainak kiteljesedését. Szentkuthy Miklós portréi (Esterházy - Szebeni: 12-14) például nem csupán dokumentálják a korosodó író arcát, hanem az arc által más-más hangulatot váltanak ki a befogadóból – nyugalmat vagy ellenszenvet, tiszteletet vagy éppen távolságtartást. A könyvben megjelenő fényképek ezáltal önmagunkban és (témájukat tekintve) csoportokban is egyedi értékeket képviselnek, melyekhez a kontextust Esterházy Péter gondolatai teremtik meg. Az író ugyanis éppúgy szemlélővé és értelmezővé válik, mint az olvasó, igaz, a képeket szelektáló munkája és lejegyzett gondolatai előrevetítik és megvalósítják művének kritikai vonulatát. A fénykép ugyanis saját létével objektíven tudja bemutatni a világban bekövetkező eseményeket – jelenesetben Magyarország rendszerváltás utáni éveit. Múltunk és jelenünk megmásíthatatlan képei tárulnak elénk s keverednek azokban az emberekben, akiket az egyes lapokon szemlélünk. Ezek vagyunk mi a változás kapujában. – mutat rá Esterházy éppoly ironikus és sokszor pesszimista hangvételben, mint hét évvel később Zilahy Péter.

Tömeg-tüntetés avagy a kaotikus megújulás reménye: 
A két alkotás formai struktúrájának vizsgálata után tartalmi elemzésük következik, melyet két nagyobb kategóriába osztottam: a hétköznapok és a politika színtereire. Mint az a későbbiekben kiderül e két tárgykör teljes mértékben nem választható el egymástól, hiszen egymást kiegészítve hozzák létre a(z alkotói) korképet, illetve kritikát. Szétválasztásuk azonban e dolgozaton belül azért indokolható, mivel véleményem szerint árnyaltabb összképet eredményez, ha először szeparáltan kezeljük és vizsgáljuk a privát-, illetve közszférában jelentkező magatartásformákat és mintákat.
            Amíg Zilahy Péter műve az 1996-os belgrádi diáktüntetést dolgozza fel, addig Esterházy Péter a rendszerváltás első éveit, az 1989-1993-as időszakot teszi meg könyve fő témájává. Mivel mindkét alkotás központi motívumként kezeli az emberek és a tüntetés kérdésköreit, először érdemes a politika kategóriájának tárgyalásával kezdeni, hiszen a közszféra ezen időszakban éppolyan jelentős hatással volt az emberek életére, mint a korábbi évtizedekben. Zilahy tudósítóként utazott Belgrádba, hogy saját bőrén is megtapasztalja a Milosevics ellen tüntető tömeg erejét. Könyvében leírásai és csatolt fényképei által naturalisztikus módon mutatja be a belgrádi eseményeket: a protestálók testi bántalmazását, a kordonokat, a könnygázt vagy éppen a tömeg összetartó erejét. Az alkotásban megbúvó kritika azonban nem csupán a történések torzítás nélküli bemutatásából ered, sokkal inkább abból a groteszk asszociációs játékból, melyet a tüntetés egyes részeihez kapcsol. Így válik a tüntetők és a kormánypártiak dobálódzása röplabdameccsé, a rendőrök felvonulása divatbemutatóvá, a kordonnal elzárt trafik kiállítási tárggyá, az egész tüntetés egy színházi darabbá. A szövegeket kiegészítő rajzok és fényképek e kettős játékot erősítik, melyben helyet kap a nyers balkáni realizmus, illetve a képzeletet kiteljesedését elősegítő naiv gyermeki fantázia(rajz). Az elnyomás különböző eszközeinek kifigurázása folytán az író nem csupán a hatalom erőszakosságának élét csorbítja ki, de reflektál a dolgok másfajta értelmezésére, illetve a személyes választás lehetőségére. A belgrádi események Zilahy elméje által egy hatalmas gondolatfolyam részévé válnak, melyben a város múltja és jelene egy univerzális összességbe forr össze: a Balkán és Belgrád az emberek olvasztótégelyévé válik, ahol keveredik a hősiesség és a hazaszeretet az elnyomással, az árulással és a fenyegetettséggel. Milosevics választási csalása explicit jelzi a kommunista értékrend továbböröklődését, amely ellen az író nyíltan fellép, igaz, küldetésének sikere a könyv le nem zárásának tükrében megkérdőjeleződik.
            Esterházy Péter műve leginkább a magyarországi fejleményeket szemügyre véve von le hasonló következtetéseket. A vajszínű árnyalat a kommunista éra utáni zavaros belpolitikai események leltára, melyet tüntetések, demonstrációk és parlamenti viták szegélyeznek. A fényképeken megjelenő tüntetők a társadalom egyenlőségéért, szabadságáért, jobb életéért szállnak harcba nem tudván, hogy ezek az értékek már-már kiüresedett eszmékké váltak. MI, mi, mi, mi – jegyzi meg az író a közösség sokszínűségét jelezve a a szó képpé formálásával és alakjának a változtatásával (Esterházy - Szebeni: 7): megannyi ember és megannyi elvárás, melyekért egyénként és tömegként harcolunk. De kik ellen? Esterházy fényképalbumszerű könyve a tüntetések adatbázisszerű és egymás utáni bemutatásával nem jelöl ki egyetlen ellenségképet sem, sokkal inkább egymás ellen játszatja ki a tömegek protestálását. Így válnak a politikai fényképeken megjelenő arcok don quijote figurákká, akik saját maguk korlátoltságával és kiszolgáltatott helyzetével kénytelenek szélmalomharcot folytatni. E gondolatmenetet a kommentárjai által támasztja alá az író hol komoly, hol szarkasztikus formában: Torgyán József tüntetése álparasztoperetté, a volt kommunista vezetők taszítóan kedves öregemberekké válnak, amíg a magyarság saját traumáival – 56os kínzásokkal, kiüresedett életekkel – kénytelen szembenézni, sokszor sikertelenül. A XX. század vége a nemzetek menekülésének évtizedévé válik, amiben képtelenség szabadulni a múlt (rém)képeitől – a berlini fal leomlása keltette vidám arcok nem képesek eltüntetni a két német oldal közti különbségeket éppúgy, ahogy a bakui áldozatok rokonainak fájdalma sem múlhat el teljesen. A volt szovjet tagállamok sikeres útkereséseinek záloga ebből kifolyólag sokkal inkább individuális szinten valósítható meg, mintsem a politika kerekasztalánál.

Az újkor régi emberei:
Habár a nemzeti politika szemszögéből egy-egy ember csupán parányi pont az összességhez képest, mégis ők teszik társadalmunkat azzá, ami. Esterházy és Zilahy alkotása is nagy hangsúlyt fektet az individualista látásmódra, mely képes kizökkenteni a történéseket a jól bevált rendjükből. Zilahy művében saját és társai tapasztalatait idézi fel mind gyerekkorból mind a tüntetés hétköznapjaiból: a tornaórákat, a fiatalkori lázadást, a nyaralásokat, a tömeg arcainak sokszínűségét és látásmódjait. Természetesen e történeket leírása és illusztrálása is ironikus színezetű, azonban körüllengi életének nosztalgiája annak minden pozitívumával, illetve negatívumával. Számára az egyéni látásmódok a protestálás eszközei, amelyet bármilyen ember alkalmazni tud, legyen az fiatal vagy éppen idős. Esterházy Péter alkotásában a hétköznapiság képein szereplő ismert és ismeretlen alakok mindig egyfajta érték képviselőiként tűnnek fel: a kortárs írók és művészek a bölcsesség és tudás védelmezői, II. János Pál és Teréz anya az erények és a tisztaság hordozói, Cicciolina és a politikusok pedig az elkurvulást és a demagógiát testesítik meg. A társadalom színes kavalkádjának mérlege azonban rendszerint nem a pozitív értékek felé billen, hiszen a példamutató emberek ideje leáldozóban van. Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor, Perczel Zita és más kortárs tudáshordozók felett eljárt az idő, s veszélybe került az az ősi bölcsesség és eszmeiség, mely segíthetne átvészelni az eljövendő korokat. Mi tehát a teendő? 
            Mivel a gondolatszabadság és az önkifejezés, önfelfedezés segíti az egyén és a társadalom fejlődését mindkét író egyfajta rousseau-i tézist fogalmaz meg: vissza a természetbe és az egyszerűségbe. A nagyváros zajától távol eső vidék nosztalgikus ereje válik az emberi szellem felszabadulásának egyik mentsvárává – a Balaton, egy vasutas ember naivitása, egy tanyasi asszony jó tanácsa vagy éppen egy nő szerető ölelése.  Apró, mégis egész életeket felforgató dolgok, amik képesek megváltoztatni magunk és a világ szemlélését. Esterházy e tézisnél kicsit tovább megy: ha a rousseau-i állapot nem tud változást hozni, akkor az egyetlen léleksegítővé az idő válik – új, fájdalomtól mentes generációk eljövetele következhet az idő múlásával.

Merre tovább? 
Zilahy és Esterházy Péter – minden bizonnyal számos kortárs művésszel egy időben – érzékenyen tapintott rá a XX. század végén felmerülő nagy nemzeti és individuális egzisztenciális válságra. A kommunizmus diktatúrájának gyors felszámolódása nem eredményezte a régi rend eszméinek eltűnését, mely nem csupán Magyarországon, hanem európaszerte éreztette hatásait. Zilahy Péter a múlt árnyékának a jelenre tett következményeivel foglalkozik Az utolsó ablakzsiráf című művében, groteszk módon reprezentálva és forgatva ki korunk régi gyökerekkel rendelkező hétköznapiságát és bezártságát. Esterházy Péter a fényképek objektív reprezentációját ellentétbe állítja saját véleményformáló kommentárjaival, melyben megjelenik a rendszerváltás korának értékvesztett és zavaros időszaka, illetve a „merre tovább?” nyílt kérdésköre. Mindkét író pesszimistán tekint korszakának jelenére, kételkedve az általuk javasolt rousseau-i folyamat bekövetkezésében – hiszen mi sem vagyunk mások, mint egy Ablak-Zsiráf által befolyásolt társadalom egy újabb, talán utolsó árnyalata. Egyetlen mentsvárunk az idő múlása, új értékrendek és generációk eljövetele, mely talán egy új aranykor eljövetelét is hordozza magában.



1. Példának okáért a hetvenes, nyolcvanas évek magyar filmművészete érzékenyen reflektál a kommunizmus kiüresedett eszméire filmes paraboláiban és groteszk alkotásaiban. Ilyen művek pl. a Sípoló macskakő (Gazdag Gyula, 1971); az Álombrigád (Jeles András, 1989) vagy éppen az Egészséges erotika (Tímár Péter, 1986).  
2. A műben az ABC betűi egy-egy fejezetet alkotnak, melyekben egy bekezdés az adott fejezet legfontosabb szavait gyűjti egy blokkba.